Актуальные вопросы

Перелік перевізних документів, що мають знаходитись на транспортному засобі під час перевезення небезпечних вантажів.

Відповідно до вимог пункту 9.1 Правил  під час перевезення небезпечних вантажів на транспортній одиниці, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, мають бути такі документи:

— товарно-транспортний документ на небезпечні вантажі. Якщо кількість вантажів не дає можливості завантажити їх усі в одну транспортну одиницю, то складаються окремі товаротранспортні документи або робляться копії єдиного документа на кількість завантажених транспортних одиниць.

— свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення  визначених небезпечних вантажів;

— свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія;

— письмові інструкції.

— при перевезенні небезпечних вантажів, які є вантажами підвищеної небезпеки, — погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією МВС України;

— якщо дорожнє перевезення небезпечних вантажів у великому контейнері виконується перед морським, – свідоцтво про завантаження великого контейнера/транспортного засобу, що видається відповідальною за завантаження контейнера особою чи організацією.

Жодних особливостей укладання договорів на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом законодавством не передбачено.

         Додаткове обладнання транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

Транспортні засоби, що перевозить небезпечні вантажі, мають комплектуватись предметами додаткового обладнання, перелік яких визначається залежно від кількості небезпечних вантажів, що перевозяться, та видів їх небезпеки. Так, відповідно до вимог розділу 8.1.5 додатку А ДОПНВ (пункту 5.6 Правил) кожна транспортна одиниця, що здійснює перевезення небезпечних вантажів, в обов’язковому порядку укомплектовується таким обладнанням:

а) незалежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для них у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ (далі – Перелік небезпечних вантажів):

— не менш як одним противідкотним упором на кожний транспортний засіб, який має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс;

— не менш як двома попереджувальними знаками (пристроями) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею, або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням, або знаками аварійної зупинки). Транспортна одиниця може комплектуватися будь-якою комбінацією із зазначених попереджувальних знаків (пристроїв);

— жилетами оранжевого кольору із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу;

— захисними рукавичками для кожного члена екіпажу;

— переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу. Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;

— засобами захисту очей (наприклад, захисними окулярами) для кожного члена екіпажу;

б) під час перевезення всіх небезпечних вантажів, крім небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів зазначені номери зразків знаків небезпеки 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 або 2.3, – додатково рідиною для промивання очей;

в) під час перевезення небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів  зазначені номери зразків знаків небезпеки 2.3 або 6.1, – додатково засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного покидання транспортного засобу, для кожного члена екіпажу транспортного засобу;

г) під час перевезення рідких та твердих небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів зазначені номери зразків знаків небезпеки 3, 4.1, 4.3, 8 або 9, — додатково:

— лопатою;

— покриттям для каналізаційних колекторів;

— ємністю для залишків небезпечних вантажів.

         Порядок отримання документів дозвільного характеру на перевезення небезпечних вантажів транспортом та перелік небезпечних вантажів на перевезення яких необхідно їх отримувати.

Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху) включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, наведеного у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» перевізник зобов’язаний розробити та погодити з Державтоінспекцією МВС України маршрут і режим перевезення небезпечного вантажу.

На сьогодні з Державтоінспекцією МВС України погоджується виключно перевезення небезпечних вантажів, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до серйозних наслідків, таких як масова загибель людей або великі руйнування. Відповідно до пункту 10.1 Правил небезпечні вантажі, на перевезення яких необхідно отримувати погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів Державтоінспекції МВС України, перелічені у главі 1.10 додатка А до ДОПНВ. На сайті Департаменту Державтоінспекції МВС України розміщено перелік в якому небезпечні вантажі, перевезення яких має погоджуватись з Державтоінспекцією МВС України, перелічені в порядку привласнених їм номерів ООН з відповідними поясненнями.

Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видається Державтоінспекцією МВС України через дозвільні центри. Порядок погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів визначено в розділі 10 Правил. Відповідно до положень пункту 10.3 Правил для отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу перевізник або уповноважена ним особа подає дозвільному центру:

— заяву (зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи));

— інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

— інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами підпункту «б» пункту 9.1 розділу 9 цих Правил (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

— інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

— чинний договір обов`язкового страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

— у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших компетентних органів, – відповідні копії цього погодження або дозволу, крім випадків, коли додаткове погодження або дозвіл видається на підставі погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів Державтоінспекції МВС України;

— документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника.

У разі відповідності документів, наданих перевізником або його уповноваженою особою для отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу, встановленим вимогам підрозділ Державтоінспекції МВС України видає погодження у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

         Проект спільного наказу МВС та Мінінфраструктури «Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з відповідними підрозділами МВС».

Проект спільного наказу МВС та Мінінфраструктури «Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з відповідними підрозділами МВС» підготовлений на виконання п.15 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 18 березня 2015 № 357-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності», а також з метою спрощення умов міжнародного перевезення небезпечних вантажів, зближення вимог національного та міжнародного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів, усунення перешкод для автомобільних перевізників небезпечних вантажів.

Завданнями прийняття наказу є:

— дерегуляції господарської діяльності з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом;

— приведення законодавства України у відповідність до вимог ДОПНВ у частині встановлення компетентними органами обмежень, що стосуються руху транспортних засобів з небезпечними вантажами по встановленим маршрутам;

— створення прозорого конкурентного середовища у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

— недопущення проїзду транспортних засобів, що здійснюють міжнародне перевезення небезпечних вантажів підвищеної небезпеки через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об’єктами або дорогами, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху.

         Порядок отримання документів дозвільного характеру.

Відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» вiд 19.05.2011 № 3392-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» з 1 січня 2012 року отримання дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та погодженьдорожнього перевезення небезпечних вантажів, для українських та іноземних перевізників буде здійснюватися виключно через дозвільні центри.

Рахунок щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів  — завантажити файл pdf — формат (47 кБ), doc — формат (31 кБ)

Рахунок щодо оформлення та видачі дозволу на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів  — завантажити файл pdf — формат (47 кБ), doc — формат (31 кБ)

Для отримання дозволів, які оформлюються Департаментом ДАІ МВС України, необхідно звертатись до Міського дозвільного центру виконавчого органу Київської міської ради (м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19-Б).

Перевірити дійсність дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та погодженьдорожнього перевезення небезпечних вантажів, для українських та іноземних перевізників можливо за наступним посиланням.

         Форма заявки на отримання погодження для перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

Завантажити форму заявки на отримання погодження для Міністерства екології та природних ресурсів України на перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (завантажити файл pdf — формат (53 кБ).

Для відкриття файлу використовуйте програму AdobeReader  або FoxIT.

          Інформація щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Закон України «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» від 01.06.2002 № 733

Наказ МВС України «Про затвердження Правил  дорожнього перевезення небезпечних вантажiв» від 26.07.2004  N 822

Наказ МВС України  «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом» від 21.03.2008 № 130

Перелік небезпечних вантажів відповідно до вимог ДОПНВ

Перелік небезпечних вантажів, на перевезення яких необхідно отримувати погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів Державтоінспекції МВС України (завантажити перелік 575 кБ)

Встановлені маршрути міжнародного перевезення небезпечних вантажів автотранспортними засобами:

магістральні автомобільні дороги (з виїздами на територіальні)

транзитні маршрути проїзду містами, розташованими на магістральних і регіональних дорогах

регіональні автомобільні дороги (з виїздами на територіальні)

Інформація для перевізників щодо додаткового обладнання транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

Для відкриття файлу використовуйте програму AdobeReader  або FoxIT.

 Джерело: http://www.sai.gov.ua/ua/traffic.htm

©2019 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?